اردیبهشت ۱۳۹۵

طراحی داخلی/INTERIOR DESIGN

LIVINGROOM (4)-W LIVINGROOM (3)-W GUESTROOM (1)-W KITCHEN (3) LIVINGROOM (1)-W KITCHEN (5) KITCHEN (3)-W

مدلسازی از روی عکس و نقشه های دو بعدی/MODELING

CAR5

از روی عکس

CAR6-lower car411 pretti2

SK1

از روی نقشه های بلو پرینت دوبعدی